Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trong Công an tỉnh

0
71

[Tin Kon Tum] –

Nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Công an các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành với những nội dung cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

Luật CAND (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Loading...

Ngày 20/11/2018, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật CAND (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, riêng các quy định phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng có hiệu lực từ 11/01/2019. Để chủ động trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật CAND (sửa đổi) trong toàn lực lượng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Công an tỉnh Kon Tum xây dựng và quán triệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật CAND năm 2018 với những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018.

Tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, pháp lý, sinh hoạt chuyên đề… để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật nhằm thống nhất nhận thức, triển khai có hiệu quả các quy định của Luật.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hai là, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ, để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, tham gia góp ý kiến dự thảo các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật CAND năm 2018.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CAND 2018; Nghị định thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Nghị định của Chính phủ quy định việc biệt phái sĩ quan CAND; Nghị định của Chính phủ quy định về giấy chứng minh CAND.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định diện bố trí cán bộ trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chức vụ tương đương trong CAND; Các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của sĩ quan CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thực hiện chế độ thăng cấp, nâng lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thực hiện chế độ nghỉ hàng năm đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ trong CAND.

Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển công nghiệp an ninh.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

Khánh Vi

Có thể quan tâm