Mùa xuân ơn Đảng

  0
  97

  [Tin Kon Tum] –


  03/02/2019 06:27


  Tết đến Xuân về cũng là dịp kỷ niệm ngày Đảng ta được thành lập. Ra đời từ mùa xuân năm 1930, đến nay, Đảng ta đã trải qua 89 mùa xuân cách mạng. Trong phơi phới niềm vui xuân mới, trên khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng rợp bóng cờ, hoa và khẩu hiệu “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng xuân” như nhắc nhở các tầng lớp nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

  Ngày 3/2 năm nay, Đảng ta vừa tròn 89 mùa xuân cách mạng. Trải qua 89 năm, dưới ánh sáng soi đường của Đảng đã dìu dắt, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Loading...

  Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Và cũng chính nhờ sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã liên tiếp giành được thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  Một góc thành phố Kon Tum hôm nay. Ảnh: X.B

   

  Đặc biệt, giai đoạn 30 năm đổi mới (1986-2016) được đánh giá là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Từ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

  Đối với tỉnh Kon Tum, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 25/9/1930, tại Kon Tum cũng đã thành lập được chi bộ cộng sản đầu tiên tại Nhà ngục Kon Tum (gọi là Chi bộ Binh). Sự kiện này có ý nghĩa quyết định đến tiến trình phát triển của phong trào cách mạng ở Kon Tum; quy tụ được các tầng lớp nhân dân Kon Tum về một mối, hướng họ cùng quan tâm đến một mục đích: đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc, giải phóng quê hương và tạo ra được nhịp cầu nối liền cách mạng Kon Tum với phong trào cách mạng trong nước dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  89 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã nỗ lực vượt qua khó khăn nhiều mặt, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác và phát huy có hiệu quả; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực bước đầu được hình thành; kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn được đầu tư nâng cấp, nhất là các tuyến giao thông quan trọng kết nối các vùng thuận lợi với vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trưởng thành về nhiều mặt.

  Đặc biệt, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, với nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Kon Tum đã vượt qua những khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

  Đến nay, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 13.443 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng (năm 2017) lên 37,49 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước đạt 2.436,6 tỷ đồng; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; toàn tỉnh có 13 xã đạt nông thôn mới, tăng 4 xã so với đầu nhiệm kỳ (đạt 52% mục tiêu Nghị quyết); thành lập được khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (17 ha) và ban hành Kế hoạch dồn đổi, tích tụ ruộng đất xây dựng “cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025…

  Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 9/1/2019, Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV đã ban hành Chỉ thị 20-CT/TU về “Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”, trong đó xác định 3 khâu đột phá chính của tỉnh gồm: tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ; phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Với các khâu đột phá này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Kon Tum trong những năm tới.

  Một mùa xuân mới lại về. Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Kon Tum vui mừng và tự hào dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu những thành quả đã đạt được, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Tú Quyên

  Có thể quan tâm